تحقیق بررسی تأثیر اضطراب بر نتایج امتحان دانش آموزان | porseshneshan

روش پژوهش آزمایشی باطرح پیشآزمون-پسآزمون با پیشینه تحقیق اضطراب دانش آموزان گروه کنترل بود. یافتهها: بر اساس یافتههای پژوهش مدل پژوهش دارای برازش مطلوب بود و ۶۶ درصد. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان — بود. حسینی، زهرا. (1393) همه گیر شناسی اختلالات روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان تربت جام. نمونه پژوهش حاضر را 78 نفر از کلیه دانش دوره دوم آموزان متوسطه شهرستان — تشكيل دادند، که با استفاده از روش نمونهگيري تصادفی ساده انتخاب شده بودند. مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان منبع ای برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال و همچنین استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، توسط شهر فایل تهیه و گردآوری شده است این فایل کلیه کلید واژه های مرتبط با موضوع قید شده در عنوان را در بر می گیرد و به ضرس قاطع می توان این فایل را جدیدترین و کامل ترین پیشینه تحقیق (پژوهش) اضطراب امتحان دانست.

پیشینه تحقیق اضطراب دانش آموزان

جامعه آماری این پژوهش تمام دانش آموزان پایه اول در دوره دوم متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بودند. تمام شرکتکنندگان پرسشنامه های عزتنفس کوپر اسمیت (۱۹۶۷)، سبکهای دفاعی آندروز و همکاران (۱۹۹۳) و تنظیم هیجان گراتز (۲۰۰۴) را قبل از اجرای پژوهش تکمیل کردند. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. البته این پژوهش نشان داد که از بین دو گروه افسرده صرف و معتاد افسرده اگر به علل زیر بنایی اعتیاد(عوامل: اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و.. این نتایج نشان داد که درمان CBT بر روی معتادین افسرده نه تنها بر بهبود افسردگی آنها مؤثر است بلکه به طور مؤثر بر کاهش میزان مصرف مواد نیز مؤثر است. نظریههای شناختی عمدتا بعنوان یک رویکرد درمانی و توضیح برای افسردگی ارائه شدند این نظریه ها اخیرا بیشتر در زمینه اضطراب بکار برده شده اند زیرا در درمان اضطراب نیز موثر و دارای کاربرد تشخیص داده شده اند (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب امتحان).

بخوان:  Ibon Iribar de Cemex Ventures habla sobre la impresión 3D en la industria de la construcción « Fabbaloo

توماس و همکارانش (2013) نیز مؤید همایندی اختلالات اضطرابی و افسردگی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب و افسردگی) به طور همزمان با اختلال سوء مصرف مواد داشت به گونه ای که تحقیقات آنها، تحت عنوان همزمانی اختلالات اضطرابی و افسردگی ماژور و ارتباطش با اعتیاد در سوء مصرف کنندگان مواد و تاثیر آنها بر پیامد درمان اعتیاد بر روی 2838 بیمار سر پایی دچار افسردگی ماژور از 18 کلینیک درمان اولیه و 23 کلینیک روان درمانی نشان داد که معتادینی که مبتلا به اضطراب و افسردگی ماژور هستند بسیار نا بردبارتر و گوشه گیر تر از دیگر بیماران بوده است. باکرودایتز (۱۹۷۸) در مطالعات خود دریافتند که دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا نسبت به بقیه نگرانتر- آشفته تر و بی توجه تر هستند و این حالت موجب افت عملکرد آنها می شود. اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگ با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد اضطراب امتحان با شخصیت و اعتماد به نفس دانش آموزان نیز ارتباط دارد به طوریکه در دانش آموزان درونگرا و دانش آموزان با اعتماد به نفس کم شایع تر است.

ساراسون (2008) اضطراب امتحان را نوعی اشتغال به خود می داند که با خود کم انگاری و تردید درباره توانایی های خود مشخص می شود و غالبا به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت عملکرد تحصیلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی) فرد منجر می گردد. 5. تداوم اضطراب: برخی از تحقیقات بر روی تداوم اضطراب در طول زمان تمرکز دارند و نشان میدهند که برخی از دانشآموزان ممکن است اضطراب خود را از دوران تحصیلی ابتدایی تا دوران دانشگاهی حمل کنند. تعریف مفهومی اضطراب امتحان، دیدگاه های اضطراب امتحان، اضطراب امتحان و برخی از عوامل فردی، بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب امتحان، تاثیر صدای سفید بر اضطراب امتحان دانشآموزان، تاثیر آموزش توجه آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان، رابطه ویژگی های شخصیتی و اضطراب امتحان، رابطه اسنادهای علَی با اضطراب امتحان، سوابق پژوهشی مرتبط با اضطراب امتحان در داخل و خارج کشور، بهمراه منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دوم پایان نامه در 57 صفحه با فرمت Doc و قابل ویرایش می باشد.

بخوان:  BMF secures $24M Series D funding to advance micro-scale additive manufacturing

اضطراب، تعریف اضطراب، اضطراب امتحان، علایم اضطراب، تعریف عملیاتی اضطراب امتحان، نظریه های اضطراب امتحان، نظریه روانکاوی، نظریه رفتارگرایی، نظریه های وجودی، دیدگاه زیست شناختی، نظریه های شناختی، انواع اضطراب امتحان، ابعاد اضطراب امتحان، مولفه های اضطراب امتحان، عوامل موثر بر اضطراب امتحان، پیش بینی اضطراب امتحان، عوامل موثر بر کاهش اضطراب امتحان، گروه درمانی اضطراب امتحان، کنترل اضطراب امتحان، استرس قبل امتحان، عوامل غلبه بر اضطراب امتحان، اضطراب امتحان در دانش آموزان، اضطراب امتحان در دانشجویان، ﺑﺮرﺳی اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، بررسی و مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان و در ادامه… 1- پاسخ های مربوط به تکليف که افراد بر اساس آن می توانند تکليف و امتحان را به پايان برساند و از اين طريق، اضطراب خود را کاهش دهد. افرادی که از سائق های اضطراب قوی برخوردارند به پاسخ ها و رفتارهای نامربوط به تکليف واداشته می شوند.

نوشته ایجاد شد 1653

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا